China has a long history.up and down five thousand years. In all dynasties.there are super-large cities. These cities are a symbol of the rise and fall of the dynasty and a symbol of the development of civilization.The top 10 Cities in China’s Dynasties are these:
Top 10 Cities in China's Dynasties

The top ten cities in the Spring and Autumn Period and the Warring States Period

1.Linyi 2.Ji 3.Handan 4.Cheng 5.Wuyang 6.Qufu 7.Gusu 8.Wan 9.Xianyang 10.Anzhen

The Top Ten Cities in the Qin and Western Han Dynasties

1.Chang’an(Xi’an) 2.Luoyang 3.Handan 4.Linyi 5.Chengdu 6.Wan(Nanyang) 7.Dingtao 8.Fuyang(Shangqiu) 9.Ji 10.Guangling (Yangzhou)

Top ten cities in the Eastern Han Dynasty

1.Luoyang 2.Wan(Nanyang) 3.Chang’an(Xi’an) 4.Chengdu 5.Handan 6.Linyi 7.Ji 8.Ye 9.Yingyang 10.Zhuo

Top ten cities in the Three Kingdoms period

1.Luoyang 2.Chang’an(Xi’an) 3.Fuyang 4.Xuchang 5.Ye 6.Chengdu 7.Jianye(Nanjing) 8.Nanpi 9.Hanzhong(Shaanxi Baoji) 10.Wan(Nanyang)

Top ten cities in the Jin Dynasty

1.Luoyang 2.Jingzhao(Xi’an) 3.Jiankang(Nanjing) 4.Ye 5.Chengdu 6.Guzang(Wuwei) 7.Puyang 8.Shouchun 9.Changsha 10.Wu Jun(Suzhou)

Top ten cities in the Southern and Northern Dynasties

1.Jiankang(Nanjing) 2.Luoyang 3.Ye 4.Chang’an 5.Pingcheng(Datong) 6.Jinyang 7.Chengdu 8.Jiangling 9.Guangling(Yangzhou) 10.Panyu(Guangzhou)

Top Ten Cities in the Sui and Tang Dynasties (according to the name of Zhongtang City)

1.Chang’an(Xi’an) 2.Henan Province(Luoyang) 3.Yangzhou 4.Yizhou(Chengdu) 5.Taiyuan Fu 6.Weizhou(now Daming County,Hebei Province) 7.Luzhou(Kaifeng) 8.Youzhou 9.Suzhou 10.Guangzhou

Top Ten Cities in the Five Dynasties and Ten States

1.Kaifeng Fu 2.Jiangning Fu(Nanjing) 3.Chengdu Fu 4.Henan Fu(Luoyang) 5.Taiyuan Fu 6.Hangzhou 7.Jiangdu Fu(Yangzhou) 8.Changsha Fu 9.Jiangling Fu (Jingzhou Jiangling County) 10 Xing Wangfu(Guangzhou)

Top Ten Cities in the Northern Song Dynasty and the Liao Dynasty

1.Kaifeng Fu 2.Henan Fu(Luoyang) 3.Chengdu Fu 4.Daming Fu(now Daming County.Hebei Province) 5.Hangzhou 6.Jiangning Fu(Nanjing) 7.Yingtianfu(Shangqiu) 8.Suzhou 9.Yangzhou 10 Hongzhou(Nanchang)

Top ten cities in the Southern Song Dynasty and the Golden Age

1.Lin’an Fu(Hangzhou) 2.Kaifeng Fu 3.Pingjiang Fu(Suzhou) 4.Jiankang Fu(Nanjing) 5.Daxing Fu(Beijing) 6.Jingzhao Fu(Xi’an) 7.Quanzhou 8.Chengdu Fu 9.Yangzhou 10.Tanzhou (Changsha)

Top Ten Cities in the Great Yuan Dynasty

1.Dadu(Beijing) 2.Hangzhou Road 3.Qiliang Road(Kaifeng) 4.Quanzhou Road 5.Jiqing Road(Nanjing) 6.Fengyuan Road(Xi’an) 7.Yangzhou Road 8.Chengdu Road 9.Pingjiang Road(Suzhou) 10. Longxing Road(Nanchang)

Top ten cities in the Ming Dynasty

1.Shuntian Fu(Beijing) 2.Yingtianfu(Nanjing) 3.Suzhou Fu 4.Kaifeng Fu 5.Xi’an Fu 6.Hangzhou Fu 7.Yangzhou Fu 8.Taiyuan Fu 9.Chengdu Fu 10.Datong Fu

Top ten cities in the Qing Dynasty

1.Jingshi(Beijing) 2.Suzhou Prefecture 3.Jiangning Fu(Nanjing) 4.Yangzhou Fu 5.Hankou(Wuhan Hankou) 6.Guangzhou 7.Hangzhou Fu 8.Foshan 9.Chengdu Prefecture 10.Tianjin Wei

Top ten cities during the Republic of China

1.Shanghai 2.Nanjing 3.Tianjin 4.Wuhan 5.Guangzhou 6.Shenyang 7.Chongqing 8.Beiping 9.Chengdu 10.Xi’an